Na osnovu odredbi čl. 37 Statuta Organizacije PI br. 669 od 22.12.2010. godine sa izmenama i dopunama od 27.04.2012. godine, 04.07.2012. godine i 21.06.2013. godine (dalje: Organizacija) i odredbi  Pravilnika o izdvajanju sredstava za kulturne namene od 19.07.2013. Upravni odbor Organizacije objavljuje

POZIV
za učestvovanje u raspodeli sredstava za kulturne namene

Pozivaju se reprezentativna udruženja u kulturi Republike koje uživju status reprezentativnosti u delatnosti interpretacija - muzičke interpretacije, odnosno muzičko-scenske interpretacije, scenskog stvaralaštva i interpretacije, i ostalih muzičkih i govornih izvođenja, kulturnih programa i sl, kao i sva druga lica koja, o svom predlogu za raspodelu sredstava za kulturne namene, pribave pozitivno mišljenje, odnosno preporuku od udruženja koje ispunjava gore navedene uslove, da se prijave za dodelu sredstava za učestvovanje u raspodeli sredstava za kulturne namene.

Prijava sa predlogom za dodelu sredstava mora sadržati: 

  1. iznos finansijskih sredstava koje podnosilac smatra da treba da mu se dodeli,

  2. namene za koje se sredstva zahtevaju sa detaljnim opisom i obrazloženjem,

  3. rok u kome su zahtevana sredstva potrebna, i

  4. dokaz o ispunjenosti uslova za podnosioca predloga – dokaz o reprezentativnosti (u delatnosti interpretacija - muzičke interpretacije, odnosno muzičko-scenske interpretacije, scenskog stvaralaštva i interpretacije, i ostalih muzičkih i govornih izvođenja, kulturnih programa i sl.), odnosno pozitivno mišljenje, odnosno preporuku reprezentativnog udruženja u navedenim delatnostima.

 

Namene za koje se odobravaju sredstva su unapređenje položaja interpretatora muzičkih i muzičkoscenskih dela, unapređenje funkcionisanja udruženja koja obavljaju poslove značajne za oblast kulture iz oblasti interpretacije muzičkih i muzičkoscenskih dela, organizovanje manifestacija, dodela nagrada, unapređenju položaja interpretatora i kulturnih vrednosti u društvu, edukacija i sl. 

Obrazloženu Prijavu sa predlogom za dodelu sredstava dostaviti na adresu Majke Jevrosime br. 38 u 3 primerka. 

Poziv za podnošenje prijava po oglasu važi do utroška sredstava predviđenih za raspodelu sredstava za kulturne namene.

Prijava

Izveštaj