PRAVILA O PRIVATNOSTI PODATAKA O LIČNOSTI

I
PODACI O RUKOVAOCU

 Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora – PI je osnovana radi kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava interpretatora, kao i ostvarivanja i unapređenja umetničkih i stručnih interesa interpretatora.

 Sedište Organizacije PI nalazi se u Beogradu, ul. Majke Jevrosime br. 38, Republika Srbija, matični broj: 20339713, PIB: 105303864, kontakt telefon: 011/3223-831, e-mail: office@pravainterpretatora.org, sajt: www.pravainterpretatora.org.

 Osoba ovlašćena za zastupanje Organizacije PI je Aleksandar Cvetković, direktor.

II
PRAVNI OSNOV OBRADE I SVRHA OBRADE

Pravni osnov obrade podataka:

a) Zakonski osnov:

 • Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009, 99/2011 i 44/2018) propisano je da udruženje vodi evidenciju o svojim članovima;
 • Zakonom o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“ br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016);

b) Izvršavanje ugovornih obaveza:

 • ugovor sa interpretatorom odnosno nosiocem imovinskih prava interpretatora;
 • ugovor sa srodnom inostranom organizacijom.

Prilikom zaključivanja ugovora sa Organizacijom PI, nosilac imovinskih prava interpretatora poverava svoje lične podatke kako bi se ostvarila svrha ugovora i interpretatoru obračunala i isplatila pripadajuća interpretatorska naknada.

v) Pristanak/nalog (ovlašćenje).

Prilikom davanja naloga nosilac imovinskih prava interpretatora poverava svoje lične podatke i dalje ovlašćuje Organizaciju da ostvaruje interpretatorska prava.

Svrha obrade

Svrha obrade podataka o ličnosti interpretatora, njihovih naslednika ili nosioca prava:

 • utvrđivanje identiteta;
 • ispunjavanje obaveza propisanih pozitivnim propisima Republike Srbije, prevashodno identifikacije interpretatora, interpretacija, obračun i isplata naknada;
 • ispunjavanje ugovornih obaveza nastalih iz ugovora zaključenog sa Organizacijom PI;
 • funkcionisanje organa Organizacije u skladu sa Zakonom i Statutom;
 • pružanje odgovora na upite interpretatora, njihovih naslednika ili nosioca prava.

III
PODACI O LIČNOSTI KOJI SE PRIKUPLJAJU

Prilikom zaključivanja ugovora sa Organizacijom PI, interpretatori, njihovi naslednici i nosioci prava poveravaju sledeće podatke o ličnosti: ime, prezime; pseudonim; datum i mesto rođenja; jedinstveni matični broj građana; pol; ulica, broj i mesto prebivališta/boravišta; adresa za prijem pošte, ako je drugačija od adrese prebivališta/boravišta; državljanstvo; tekući račun i naziv banke; kontakt telefon; e-mail; broj lične karte/pasoša; repertoar (diskografija); podatke o učešću/statusu interpretatora u skladu sa Planom raspodele Organizacije PI.

Prilikom pregleda veb stranice Organizacije PI, od korisnika se prikupljaju podaci:

IP adrese

Organizacija PI prikuplja podatke o IP adresama lica koja se prijave na sajt pomoću dodeljenog korisničkog imena i lozinke. Ovi podaci se prikupljaju iz sigurnosnih razloga kao što je sprečavanje DDoS napada, hakovanja, prevara i sl., za potrebe dijagnostike i statističke analize prometa radi poboljšanja kvaliteta usluga Organizacije PI. U skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, ove informacije se prikupljaju za potrebe legitimnih interesa Organizacije PI.

Kolačići (Cookies)

Kolačić (cookie) je datoteka koja se nalazi na kompjuteru korisnika sajta koja se koristi da bi se pohranile preferencije korisnika i druge informacije. Organizacija PI koristi kolačiće u sledeće svrhe: pamćenje ID session-a pri upotrebi sajta Organizacije PI, pri čemu se šalje jedan kolačić koji ne sprema nikakve lične podatke; i analiza prometa prema veb stranici Organizacije PI pomoću alata Google Analytics.

Prilikom korišćenja veb stranice Organizacije PI korisnik daje pristanak za upotrebu kolačića.

Kolačići se mogu blokirati podešavanjima na internet pretraživaču korisnika sajta Organizacije PI, koja omogućavaju odbijanje postavljanja svih ili nekih kolačića. Ukoliko se podešavanjem blokiraju svi kolačići, može se desiti da korisniku neće biti dopušten pristup svim ili nekim delovima veb stranice Organizacije.

Ukoliko se podešavanjem ne blokiraju kolačići, korisnik će odmah prilikom posete sajta Organizacije PI primiti kolačiće.

IV
GOOGLE ANALYTICS

Organizacija PI koristi Google Analytics za prikupljanje anonimnih podataka o korisnicima veb stranice, kako bi se došlo do podatka koliko se često posećuje veb stranica Organizacije, koje stranice korisnici najviše posećuju, u koje vreme ih posećuju, koliko dugo se zadržavaju na sajtu i iz koje zemlje posećuju sajt.

Navedeni podaci prikupljaju se uz pomoć kolačića (cookies) i IP adresa, a dobijena statistika koristi se za sledeće svrhe: za poboljšanje upotrebe veb stranice; i za analizu obrasca ponašanja.

Ukoliko korisnik ne želi da Google Analytics prikuplja navedene informacije, potrebno je instalirati Google dodatak za svoj pretraživač koji će to sprečiti.

V
LEGITIMNI INTERES ORGANIZACIJE PI ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Kako bi interpretatori, njihovi naslednici i nosioci prava ostvarili pravo na pripadajuću interpretatorsku naknadu, neophodno je dostaviti Organizaciji PI određene podatke o ličnosti, navedene u delu 4. ovih Pravila.

VI
ČUVANJE PODATAKA O LIČNOSTI

Podaci o ličnosti prikupljeni od interpretatora, njihovih naslednika i nosilaca prava čuvaju se u poslovnom prostoru Organizacije PI u Beogradu u zasebnim registratorima, koji se nalaze zaključani u ormarima, a ključeve imaju zaposleni u Organizaciji PI i zaposleni kod obrađivača, kao i na serveru Organizacije PI koji je zaštićen savremenim merama zaštite, a kom pristup imaju zaposleni u Organizaciji PI i kod obrađivača uz individualizovanu lozinku i korisničko ime.

VII
DELJENJE PODATAKA O LIČNOSTI

Organizacija PI, kao rukovalac u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, deli podatke o ličnosti prikupljene od interpretatora, njihovih naslednika i nosilaca prava sa obrađivačem, međunarodnim bazama podataka interpretatora, kao i sa drugim srodnim organizacijama sa kojima Organizacija PI ima zaključen ugovor.

VIII
INOSTRANA SARADNJA

SCAPR

 SCAPR (Societies' Council for the Collective Management of Performers' Right) je međunarodna asocijacija koja okuplja organizacije za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora. SCAPR je u svrhu efikasne međunarodne razmene podataka u cilju međunarodnog ostvarivanja zaštite stvorila baze podataka i to: IPD (International Performers Database) i VRDB2 (Virtual Recording Database). U navedene baze dostavljaju se sledeći podaci o interpretatoru: ime i prezime, pseudonim, datum rođenja, zemlja prebivališta, državljanstvo i podaci o svim evidentiranim snimljenim interpretacijama s tačnim popisom učešća svakog interpretatora, kao i njegovo svojstva na snimku, a u svrhu izbegavanja dvostrukih mandata, precizne evidencije mandata i potraživanja naknada za interpretacije izvođene u inostranstvu.

Inostrane organizacije

Organizacija PI obezbeđuje kolektivno ostvarivanje imovinskih interpretatorskih prava inostranih nosilaca u zemlji i domaćih nosilaca u inostranstvu, na osnovu ugovora sa odgovarajućim inostranim organizacijama. Kako bi se navedena prava ostvarila, neophodno je razmenjivanje podatka o ličnosti interpretatora sa inostranim organizacijama.

Organizacija je zaključila bilateralne ugovore sa srodnim inostranim organizacijama i to: Phonographic Performance Limited - PPL, Velika Britanija; Alliance of Artists and Recording Companies, Sjedinjene Američke Države; VOIS, Rusija; Center for Performer's Rights Administration - CPRA Council of Performer's Organizations (Geidankyo), Japan; Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists Performers' Rights Society ACTRA PRS, Kanada; Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije - Zavod IPF, Slovenija; Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava HUZIP, Hrvatska; EJI, Mađarska; Recorded Artists Actors Performers - R.A.A.P, Irska; Union of Performing Artists Stoart, Poljska; PlayRight S.C.R.L. Belgija; The Kazakhstan of administration of Rigts of Performers and Phonogram Producers, Kazahstan; Artistas Interpretes o Ejecutantes de Espana - AIE, Španija; Apollon Greek Musicians Collecting Society, Grčka; ItsRight, Italija; Erato, Grčka; GDA, Portugal; SAMI, Švedska; Abramus, Brazil; Amanat, Kazahstan; FKMP, Republika Koreja’ MMI, Severna Makedonija; Slovgram, Slovačka; Agata, Litvanija; Credidam, Rumunija; SENA, Holandija; Prophon, Bugarska; GCA, Gruzija; Ukrainian League of Copyright and Related Rights - ULASP, Ukrajina; South African Music Performance Rights Association - SAMPRA, Južnoafrička Republika; Adami, Francuska.

XI
ROK ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Interpretatori, njihovi naslednici i nosioci prava ovlašćuju trajno Organizaciju PI za ostvarivanje interpretatorskih prava. U skladu sa tim, podaci o ličnosti se trajno čuvaju.

Nalog dat Organizaciji PI može se u svakom momentu povući. Kada interpretatori, njihovi naslednici i nosioci prava povuku nalog dat Organizaciji PI, ime, prezime, jedinstveni matični broj, repertoar (diskografija) i obračuni naknade čuvaju se za vreme važenja dozvole za kolektivno ostvarivanja prava interpretatora, odnosno njenih naknadnih obnova, ostali podaci brišu se odmah po povlačenju naloga.

Lične podatke vezane za finansijske transakcije interpretatora, njihovih naslednika i nosioca prava čuvamo 10 godina od godine izvršene transakcije, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

X
PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI O LIČNOSTI ODNOSE

Interpretatori, njihovi naslednici i nosioci prava imaju sledeća prava u vezi sa podacima o ličnosti koje dele sa Organizacijom PI:

Pravo na pristup

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od Organizacije PI zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, kao i na pristup tim informacijama.

Pravo na ispravku i dopunu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane Organizacije PI. Način brisanja i čuvanja podataka regulisan je u delu 9. ovih Pravila.

Pravo na ograničenje obrade

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane Organizacije PI ako je ispunjen jedan od zakonom predviđenih slučajeva.

Obaveza obaveštavanja u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka, kao i ograničenjem obrade

Rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade u skladu sa članom 29, članom 30. stav 1. i članom 31. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava

Pravo na prenosivost podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo Organizaciji PI primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Organizacije PI.

Pravo na prigovor

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese Organizaciji PI prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti.

Organizacija je dužna da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočila da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Obaveštavanje lica o povredi podataka o ličnosti

 Ako povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, rukovalac je dužan da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose.

 Pravo da se podnese pritužba Povereniku

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama ovih Pravila i pozitivnih propisa Republike Srbije.

XI
IZMENE PRAVILA O PRIVATNOSTI

Organizacija PI ova Pravila o privatnosti redovno ažurira, a najnovija verzija je uvek dostupna na internet stranici www.pravainterpretatora.org.

XII
KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI?

Za sva pitanja u vezi sa podacima o ličnosti možete nas kontaktirati:

 • putem e-mail: office@pravainterpretatora.org
 • svakog radnog dana od 10 - 16 časova putem telefona 011/3223-831
 • putem pošte na adresu Majke Jevrosime br. 38, 11000 Beograd, Srbija